پایان احمدی نژاد، مدیریت جهان با هاله نور – حميد احدي ‏- یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۲

پایان احمدی نژاد، مدیریت جهان با هاله نور

مردمی در خیابان گل پخش کردند

هشت سال احمدی نژاد، که با امید به تغییر، مبارزه با فساد و از میان برداشتن انحصارهای مانده از دوران انقلاب و جنگ همراه شده  بود دیروز در زمانی پایان گرفت که هیچ نشانه ای از حمایت از وی در میان مردم دیده نشد، برای نخست بار مردمی در خیابان شهرهای بزرگ با گل و شیرینی پایان دوران وی را به یکدیگر تبریگ گفتند و در فضای مجازی هم تندترین شعارها و جملاتی که تاکنون در بدرقه یک رییس دولت در ایران معمول بوده است درباره وی منتشر شد.