مراسم تنفیذ روحانی و پیام‌های چهارگانه آن

مراسم تنفیذ روحانی و پیام‌های چهارگانه آن

روحانی

در مراسم تنفیذ رای روحانی چهار دسته پیام ارسال شد: پیام مستقیم بیت به احمدی نژاد، پیام بیت به فعالان سیاسی، پیام‌های روحانی به مخاطبان خود، و پیام خامنه‌ای به رای دهندگان.