جزییات تکان دهنده ای از بازجویی های حسین رونقی ملکی

جزییات تکان دهنده ای از بازجویی های حسین رونقی ملکی

 

org z1373972777558ed994874ee48b1299b6cbc4108704d23e3d7a جزییات تکان دهنده ای از بازجویی های حسین رونقی ملکی
برادرم را با باتوم، شلاق و شوک الکتریکی آنقدر زده بودید که دیگر توان فریاد کشیدن هم نداشت، او را برای اعتراف گیری و تحت فشار قرار دادن من چنان شکنجه کردید که ستون فقراتش آسیب دید، دندانش شکست و کف پا‌هایش بخاطر ضربات شلاق تا چند هفته زخم بود و نمی‌توانست حتی راه برود و روی پاهای خود بایستد. …

به گزارش کلمه حسین رونقی زندانی سیاسی، در نامه ای به بازجویانش با بیان فشارهایی که بر وی و خانواده اش در بازجویی ها رفته پرداخته و نوشته است که من بنای کینه جویی و انتقام ندارم چون معتقدم در مقابل اشتباه‌ها و خطاهای دیگران باید گذشت داشت.