بدون شرح . . .

حشمت طبرزدی

اعتدال،تدبیر و امید از دیدگاه اخوندیسم سیاسی و با گزینش فردی برای “داد” گستری که از انگشتان او خون بی گناهان می چکد!؟ داد خواهیم این بیداد را!