آن‌که ماهیت ارتجاع آخوندی را هشدار داد

آن‌که ماهیت ارتجاع آخوندی را هشدار داد

مردی که پیش از دیگران، ماهیت جمهوری اسلامی و روحانیون و خطرات آنان را به مردم هشدار داده بود، در صدر مخالفان جمهوری اسلامی در ۳۴ سال گذشته قرار دارد، کسی که سران نظام اسلامی، تحمل زنده بودنش را نداشتند.ادامه‌ی مطلب…