غروبِ بُتان / نیچه

 


از آدم ها بُت نسازید، این خیانت است! هم به خودتان، هم به خودشان،
خدایی می‌شوند که، خدایی کردن نمی‌دانند!
وَ شما در آخر می‌شوید، سر تا پا کافرِ خدایِ خود ساخته…!

غروبِ بُتان / نیچه