اعدام کودکان – ‎کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی‎