“ما آزادی بیان داریم اما در این آزادی برخی صدایش بلند تر از دیگران است – چامسکی

 

“ما آزادی بیان داریم اما در این آزادی برخی صدایش بلند تر از دیگران است … بسته به میزان قدرت یا ثروت یا امتیازاتی که دارند”.

چامسکی