تنها دنبال حق رفتن است که آدمی را آدم می کنه

غلامحسین ساعدی | غریبه در شهر | کافه کتاب

تنها دنبال حق رفتن است که آدمی را آدم می کنه، شرف انسانی همینه.

غلامحسین ساعدی | غریبه در شهر | کافه کتاب