شَروه/ سروده‌ ی اردلان سرفراز

شَروه/ سروده‌ ی اردلان سرفراز

تقدیم به جانباختگان تابستان سیاه ۱۳۶۷
نه زمین خاک قدیمی / نه هوا همون هواست / تا چشام کار می‌کنه / هرچه می‌بینم نابجاست / داره از قبیله‌ی ما / یکی یکی کم میشه / هرچه دوست داشتم و دارم / راهی عدم می‌شه ”

نه زمین خاک قدیمی
نه هوا همون هواست

تا چشام کار می‌کنه
هرچه می‌بینم نابجاست

داره از قبیله‌ی ما
یکی یکی کم میشه

هرچه دوست داشتم و دارم
راهی عدم می‌شه