گفتگو با منتظری در مورد کشتار سال ۶۷

 

گفتگو با منتظری در مورد کشتار سال ۶۷

Screen Shot 2013-09-04 at 10.28.22 AMScreen Shot 2013-09-04 at 10.28.22 AM

‏ گفتگو با منتظری در مورد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ویژه سی سال وضعیت حقوق بشر در ایران. گفتگوی رادیو زمانه با آیت الله منتظری در باره اعدام های ج…‏