رفع تحریم ها و حاکمیت ملی – علی افشاری

رفع تحریم ها و حاکمیت ملی

 اخبار روز

بررسی برخی از راهکار هایی که در فضای سیاسی ایران برای برداشتن تحریم ها توصیه می شود و یا انتظاراتی که طرح می گردد، سویه پنهانی وجود دارد که مورد غفلت قرار گرفته است. در ادامه توضیح داده می شود که این سویه پنهان که جزء تبعات ناخواسته نگرش مورد بحث است، با استقلال و حاکمیت ملی تعارض دارد.