ویلهلم رایش؛ روانکاو جنجالی بر پرده سینما – علی امینی نجفی

نمایی از صحنه پایانی فیلم: ویلهلم رایش دستگیر و روانه زندان می‌شود

زندگی ویلهلم رایش، یکی از جنجالی‌ترین اندیشمندان دوران معاصر، به داستانی تراژیک می‌ماند. این زندگی اکنون بر پرده سینما جان گرفته است.