بلر: مشکل اصلی در منطقه ”ایران اسلامی” است

بلر: مشکل اصلی در منطقه ”ایران اسلامی” است

با تاکید بر ضرورت مداخله نظامی علیه نظام سوریه
دبی-العربیه.نت فارسی

تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا ضمن تاکید بر ضرورت مداخله نظامی در سوریه، مشکل اصلی در منطقه را ”ایران اسلامی” دانست،
آقای بلر در مصاحبه با رادیو بین المللی بی بی سی، ایران را ”سر افعی” توصیف کرد.

نخست وزیر سابق بریتانیا هم