ناکامی اصلاح‌طلبان از فتح «بهشت» – ۱۸/شهريور/۱۳۹۲ علی افشاری

ناکامی اصلاح‌طلبان از فتح «بهشت»

و مشی ترکیبی شورای شهر تهران

۱۸/شهريور/۱۳۹۲ علی افشاری
شورای شهر تهران این بار به طرف اصول‌گرایان چرخید تا با انتخاب شهردار اصول‌گرا توازنی در برابر رئیس شورای شهر اصلاح‌طلب برقرار سازد‌.