اعدام شدگان یک دهه: بیش از ‘۱۵هزار نفر’ به روز شده: جمعه 13 سپتامبر 2013

اعدام شدگان یک دهه: بیش از ‘۱۵هزار نفر’

به روز شده:  11:12 گرينويچ – جمعه 13 سپتامبر 2013 – 22 شهریور 1392
روزنامه کیهان تیرماه سال ۵۸

دهه ۶۰ در تاریخ ایران فراموش نشدنی است. طی این سال ها و تا همین امروز و فرداهای دیگر هزاران خانواده با یاد بستگان اعدام شده‌شان روزگار می‌گذرانند. سال های ۶۰ در دو مقطع قابل بررسی است از ۱۳۶۰ تا ۶۴ که نزدیک به ۱۱هزار نفر براساس آمارهای موجود در زندان های مختلف تیرباران یا اعدام و یا زیرشکنجه کشته شدند و مقطع ۶۷ که با فرمان آیت الله خمینی، رهبر وقت ایران گروهی از زندانیان که دوران محکومیتشان را سپری می کردند طی سه ماه به جوخه های اعدام سپرده شدند و از مردادماه تا اواسط آذر همان سال براساس آمارهای موجود بیش از ۴ هزار نفر کشته شدند.