نگاه فعالان کارگری به دولت حسن روحانی

نگاه فعالان کارگری به دولت حسن روحانی

سعید شفیعی – کارگران امیدوارند دولت جدید به‌طور جدی وضعیت معیشت آنها را بهبود دهد؛ امیدواری‌ای که فعالان کارگری آن را تا اندازه‌ای دور از واقعیت ارزیابی می‌کنند.