ایشان قاتل من است

ایشان قاتل من است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق با تو بود | باید حلق آویزم می‌کردی | درست ساعت سه بعد از ظهر| حوالی هفتِ‌ تیر |شاید از سه تا فرشته‌ای که دارم| یکی گوشی را بردارد |بخندد…

ایشان قاتل من است | محسن بوالحسنی
از دفتر: شمس از قونیه با قطار برگشت
نشر ناکجا | 2013
عکس:Tommy Ingberg
https://www.naakojaa.com/book/5689