سخنرانی محسن نامجو با عنوان” هم سخنی ردیف موسیقی سنتی و استبداد سیاسی”

 

سخنرانی محسن نامجو با عنوان” هم سخنی ردیف موسیقی سنتی و استبداد سیاسی”

Screen Shot 2013-09-17 at 5.38.49 PM