مردم و رئیس جمهور جدید

مردم و رئیس جمهور جدید

روحانی

پارسا محمدی- با فروکش کردن هیجان اعلام نتایج انتخابات، فعالان سیاسی و اجتماعی در برابر این سوال قرار گرفته‌اند که جهت گیری سیاسی آنان در مقابل روحانی چگونه باید باشد؟