کسانی که از جنایت اسد در سوریه سر باز می زدند و می گفتند دروغ است، چه پاسخی دارند

کسانی که از جنایت اسد در سوریه سر باز می زدند و می گفتند دروغ است، چه پاسخی دارند

 

فیلم حضور نظامی پاسداران در سوریه منتشر شد.حال فقط جای این پرسش باقی است که کسانی که از جنایت اسد در سوریه سر باز می زدند و می گفتند دروغ است، چه پاسخی دارند.از دیگر سو من مانده ام که این همه حزب و سازمانی که به نام ازادی و به نام ملت ایران و ملی و منافع ملی و پان ایرانیست و…حرف می زنند در باره ی این اقدام رژیم چه حرفی برای گفتن دارند. چرا سکوت کرده اند؟ اصلاح طلب ها چه می گویند؟اگر من می گویم با جنگ مخالف هستم برای این است که اطلاع دارم که این ها بدون اجازه ی ملت ایران، خود وارد جنگ در سوریه شده اند.ان کسی که می گوید این فیلم ها دروغ است یا به واقع نا اگاه است یا خودش دروغ می گوید و فکر می کند ملت ایران را می تواند گول بزند.