نه به آمریکا مگر قهرمانانه…

Following · 3 hours ago

فقط جهت یاد آوری آن روز ها که بسیاری به دلیل تقابل با این با این گفته های آیت الله خمینی که بعد ها آرمانهای امام نام گرفت توسط اعتدالیون و نرمش کاران قهرمان امروز تبعید … زندانی … و اعدام شدند . و افسوس که امروز باز بسیاری دیوار آینده را بر پایه فراموشی عملکرد اشتباه گذشته بنا میکنند . نه عبرت از آنچه که ما را به اینجا کشاند . — at WASHINGTONG D.C.