رژیم مجبور شد به نام عفو، گروهی از زندانیان سیاسی عزیز را ازاد کند

رژیم مجبور شد به نام عفو، گروهی از زندانیان سیاسی عزیز را ازاد کند

Payame daneshjoo tabarzadi پیام دانشجو طبرزدی

از ازادی گروهی از همرزمانم ،بسیار شاد شدم.
شنیدم رژیم مجبور شد به نام عفو، گروهی از زندانیان سیاسی عزیز را ازاد کند.اگر چه گام کوچک و لرزانی است اما بسیار موفقیت امیز است.من به سهم خودم بسیار شاد شدم. منتظرم ببینم اسامی چه کسانی است. اگر چه می دانم نام بسیاری از زندانیان سیاسی قدیمی و نیز افراد کم تر شناخته شده در بین ان ها نیست ،اما در هر حال گام خوبی است. پیشا پیش به این عزیزان،خانواده های ستم کشیده اشان و ازادیخواهان،این موفقیت را شاد باش می گویم.
Photo: از ازادی گروهی از همرزمانم ،بسیار شاد شدم. شنیدم رژیم مجبور شد به نام عفو، گروهی از زندانیان سیاسی عزیز را ازاد کند.اگر چه گام کوچک و لرزانی است اما بسیار موفقیت امیز است.من به سهم خودم بسیار شاد شدم. منتظرم ببینم اسامی چه کسانی است. اگر چه می دانم نام بسیاری از زندانیان سیاسی قدیمی و نیز افراد کم تر شناخته شده در بین ان ها نیست ،اما در هر حال گام خوبی است. پیشا پیش به این عزیزان،خانواده های ستم کشیده اشان و ازادیخواهان،این موفقیت را شاد باش می گویم.