گزارش ويژه از مراسم استقبال از روحانی در مهرآباد

گزارش ويژه از مراسم استقبال از روحانی در مهرآباد

صدها نفر از ايرانيان با گل و سرود و لبخند به استقبال حسن روحانی در فرودگاه مهر آباد رفتند. از ساعات ابتدايی صبح روز شنبه ۶ مهر صد ها نفر از شهروندان با حضور در فرودگاه مهرآباد منتظر ورود رئيس جمهور به کشور بودند. در ميان جمعيت پلاکارد های که روی آن شعار هايی در حمايت از رئيس جمهور منتخب و دفاع از صلح در دست داشتند. سرود های يار دبستانی، ای ايران و سر اومد زمستان در مراسم خوانده شد.