تحولی که در راه است؛ و گورباچف آن اندازه حروف ۰۵/تير/۱۳۹۲ حسین باقرزاده

گذار به سوی دموکراسی به احتمال زیاد به دست عناصری از درون خود رژیم صورت خواهد گرفت که کمی عرق ملی در وجود آنان مانده باشد همراه با قدرت و جرأتی که به گلاسنوست و پروستریکا در ایران دست بزنند.