معادلات منطقه‌ای و تفاهم هسته‌ای

معادلات منطقه‌ای و تفاهم هسته‌ای

بحران هسته‌ای ایران حالت دو بعدی بین ایران و غرب ندارد بلکه پرونده‌ای چند بعدی است. یکی از وجوه مهم این پرونده بعد منطقه‌ای آن است و منظور از منطقه اسرائیل، اعراب و ترکیه هستند. هر یک از این کشور‌ها حساسیت‌های متفاوتی نسبت به ایران هسته‌ای دارند.

موضع اسرائیل

موضع منفی دولت اسرائیل بیشتر متاثر از ویژگی‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و اصرار آن بر نفی موجودیت اسرائیل است. از این رو دولت‌های مختلف اسرائیل، دستیابی جمهوری اسلامی به هر قابلیت اتمی را که کاربری دو گانه صلح‌آمیز و نظامی داشته باشد، خط قرمز خود می‌دانند و این موضوع فراتر از خواست دولت‌ها، یک ملاحظه و اولویت بالای امنیتی برای اسرائیل است. این مسئله کلید فهم اصرار نابجا و نامعقول بر مخالفت مطلق جامعه جهانی با غنی‌سازی در هر سطحی در داخل خاک ایران است.