به بهانه شصت و هفت سالگی بیژن اسدی پور !

مجله فرهنگ نو

در گا لری طنز و کار یکاتور فرهنگ نو
طرحی چاپ نشده برای “فرهنگ نو”
تولدت مبارک ای طنز پرداز اصیل وناب……………………... به بهانه شصت و هفت سالگی بیژن اسدی پور !سفید یاسیاه …روز یا شب ، فرقی نمی کند…سالگشت تولد” بیژن اسدی پور” است… طنز پرداز ی اصیل و ناب…یک ایرانی خالص و کهنه …البته نه مغزو کارش بلکه اصالتش …!وقتی کاریکاتورهایش را می بینی …احساس می کنی که سبک او هم چنان دردوره ی نگارگری مشروطه فریز شده و مانده …ولی سالم و تردمانده …!شما حسابشو بکن که سه رفیق تو فیقی ازسر دوستی درکاخ های قاجاری این ورو اون ورمی روند….سه یار…سه تفنگدار…عمران صلاحی و پرویزشاپورکه ازآن دنیا همکاریشان رابا رفیق اصیل ما ادامه می دهند…و خودبیژن که هم چنان می نویسد و چاپ می کندو خط خطی می کند…چه زیبااست دنیای خط خطی های او …دربهارو تابستان ….ایران و ینگه دنیا …چراکه همیشه بوی شربت به لیمو می دهد…باهم کاری مشترک ازاو و شاپوررا می بینیم …وچه بهانه ای زیباترازتولد خودبیژن عزیز…دستت را می فشارم رفیق ناب من !