شکاف در حاکمیت تشدید شده است

داشتم با خودم فکر می کردم.گفتم چه بهتر که با بودن فیسبوک،بلند فکر کنم تا دیگران نیزبشنوند:
1-شکاف در حاکمیت تشدید شده است.جریان رفسنجانی-روحانی-خاتمی به شدت طرفدار مذاکره با امریکا و حل مسالمت امیز مناقشه های بین المللی رژیم با توجه به بحران های داخلی و خارجی است.
2-جریان خامنه ای-سپاه و الیگارشی قدرت حاکم، به شدت خواهان ادامه ی برنامه ی هسته ای و تداوم شعار مرگ بر امریکا هستند.
3-روحانی با صراحت می گوید خزانه ی دولت خالی است و تاثیر فلج کننده ی تحریم ها را تایید می کند.
4- رفسنجانی با صراحت می گوید تا رابطه با امریکا درست نشود امکان حل مشکلات داخلی و بین المللی نیست.
5- روحانیون تند رو و سرداران سپاه با صراحت رفسنجانی را به دروغگویی در مورد موافقت خمینی با حذف شعار مرگ بر امریکا متهم می کنند.
5- در چنین شرایطی مذاکرات ژنو شروع می شود و قرار است دولت روحانی که در داخل حکومت با چنین وضعی روبرو است، به 5+1 تضمین بدهد که برنامه ی هسته ای که نه در اختیار او که در اختیار جناح به شدت قد رتمند و رقیب او است، صلح امیز خواهد بود!؟نتیجه گیری:- ایا با چنین وضعیتی امریکا و غرب به دولت روحانی اعتماد خواهند کرد؟و ایا با این شرایط بحرانی رژیم که سران در حال تکه پاره کردن همدیگر هستند و تحریم ها حکومت را با چنین بحرانی روبرو کرده است ،غربی ها حاضر به مماشات با رژیم خواهند بود؟اری فقط در یک صورت. این که بخواهند با بازی های پیچیده ی خود، این شکاف ها و بحران ها را افزایش دهند.

Like ·  · Share