حریمِ “نه چندان” خصوصی در عصر ارتباطات

منبع: انسان شناسی و فرهنگ – محمد احمدی

چند ماهی است که فعالیت های سازمان های جاسوسی کشورهای “پیشرفته” جهان در میان خبرهای نخست رسانه های خبری بین المللی قرار دارد. زنجیره ای از رسوایی های اطلاعاتی که با افشا شدن شنود مکالمات و ایمیل های مردم توسط “سازمان امنیت ملی” آمریکا آغاز شد.

یک.

حریمِ “نه چندان” خصوصی در عصر ارتباطات