سربازی که در رؤیای زنبق های سفید بود و جنگ نوین او

سربازی که در رؤیای زنبق های سفید بود و جنگ نوین او

سربازی که در رؤیای زنبق های سفید بود و جنگ نوین او

مجله هفته  [یادداشت مترجم: به مناسبت انتشار کتاب “چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد؟” اثر شلومو ساند، ترجمه بهروز عارفی و ویراستاری تقی تام، با تبریک به هردو، و آرزوی نفسی بلند برای آنان در خدمت به حقیقت و ترجمه دو کتاب دیگر وی. مؤلف کتاب، شلومو ساند، یکی از مورخین جدید اسرائیلی ست که افسانه های…