نگاهی فشرده به دومسأله: فتوای فاشیستی و بحران مهاجرت

نگاهی فشرده به دومسأله: فتوای فاشیستی و بحران مهاجرت

farhangi_honari

[۹۱] الف- دفاع صریح و شبه فاشیستی ناصرمکارم از آپارتاید مذهبی!
تقی روزبه
سران رژیم و مراجع مذهبی گاهی در تبلیغات رسمی خود ظاهرا از دشمنان اسلامی که مشغول نفاق افکنی بین شیعه و سنی هستند و از دامن زدن به اصطلاح به هلال شیعه و سنی ابرازانزجارمی کنند و برحسب تعارف ژست مدافعان وحدت مذاهب را بخود می گیرند و به عنوان ابزاری درخدمت دیپلماسی از آن سودمی جویند. اما همواره دم خروس آشکارتر از آن است که بتوان پهنانش نگهداشت، چرا که این ادعاها در تناقض آشکار با عمل و سایرسخنان آنهاست. در حقیقت خودرژیم و مراجع وابسته به آن بیش ازهرکس دیگری به این شکاف ها و نفرت های مذهبی دامن می زنند. صرفنظراز آن که اصل حکومت اسلامی براساس شیعه گری در ذات و شالوده خود مبتنی بر آپارتاید نسبت به ادیان و حتی شاخه های دیگرشیعه گری و البته همه دگراندیشان است، اما آنچه که در کنش های اخیرآنها برجسته است، صراحت یافتگی آنهاست. آن ها اکنون پرده های ریا را پاک کنارگذاشته و به طورآشکار از آپارتاید مذهبی سخن می گویند.