دموکراسی نظریه و تاریخ

دموکراسی، نظریه و تاریخ

محمدرضا نیکفر

سیاست یعنی چه؟
دخالت در سیاست به چه معناست؟ تا چه حد وظیفه است؟
آیا بدون دمکراسی پیشرفت ممکن است؟ (موضوع بحث)
ربط دمکراسی به فرهنگ چیست؟

لینک ویدئو: http://bit.ly/12Ih8vX