پای‌جامهٔ آلوده به رادیواکتیو

پای‌جامهٔ آلوده به رادیواکتیو

در گرماگرم چندین مناقشهٔ همزمان بر سر دستکاری نام خلیج فارس و تعلق‌داشتن نظامی گنجوی و مولوی به ایران و غیره، ماه پیش موضوعی کمتر متعالی به هیجان جوانان عنترنت‌باز ایرانی دامن زد: شلوار جین.

 

تازگی نخست‌وزیر اسرائیل گفته است در ایران به مردم اجازه نمی‌دهند شلوار جین به پا کنند، و ایرانیانی برآشفته‌اند و عکس رو کرده‌اند که در ایران همواره جین می‌پوشیده‌اند.