اقتصاد و پارادیم بحران زدۀ حکومت اسلامی ایران

ISNA

مجلس شورای اسلامی امروز کلیات طرح اصلاح قانون بودجۀ سال 1392 را، آنهم هفت ماه پس از آغاز سال جاری، تصویب کرد. دولت حسن روحانی از همان نخستین روزهای آغاز فعالیت خود، بودجۀ سال 1392 را غیرواقعی و غیرقابل اجرا دانست و با اشاره به کسری 80 هزار میلیارد تومانی آن خواستار اصلاح و تجدیدنظر در منابع و اهداف قانون بودجه سال 92 شد.