ادوارد اسنودن و برنامه های جاسوسی جهان شمول امپریالیست ها

ادوارد اسنودن و برنامه های جاسوسی جهان شمول امپریالیست ها

ادوارد اسنودن و برنامه های جاسوسی جهان شمول امپریالیست ها

مجله هفته

در روز یکشنبه نهم جون ۲۰۱۳ ، فردی به نام ادوارد جوزف اسنودن ، بیست و نُه ساله ، که به عنوان کارشناس فنی کامپیوتر به مدت سه ماه برای آژانس امنیت ملّی آمریکا (اِن اِس اِ) کار کرده بود ، بعد از ضبط مدارک بی شماری از اطلاعاتی که از سال ۲۰۰۷ تا به…