فلسفه حقوق- سید جواد طباطبایی

 

لطفن به اشتراک بگذارید
درسگفتارهای پاییزه موسسه “پرسش”

فلسفه حقوق
سید جواد طباطبایی

شروع دوره: چهارشنبه 15 آبان ماه ساعت 17-19
تلفن:6-88658603
وب سایت و ثبت نام اینترنتی:www.qporsesh.com