عدالت‌ خانه تاریخ از قضاوت بازنمی‌ایستد

عدالت‌ خانه تاریخ از قضاوت بازنمی‌ایستد

عدالت‌ خانه تاریخ از قضاوت بازنمی‌ایستد

ندای سبز آزادی سرکار خانم شادی صدر، دختر خوب و مهربانم سلام، نامه شما که نشانگر احساس پاک و دلسوزانه شما نسبت به سرنوشت تلخ بسیاری از هموطنان عزیزمان بوده را از طریق ایمیل دریافت کردم و برایم ستودنی بود. به دلیل بیماری‌های عدیده و وضعیت جسمانی متغیرم توانستم مختصر پاسخی برایتان، البته با کمی تأخیر تهیه نموده…