کمیسیون حقوق بشر، مهر سکوت در مورد “بچه‌بازی” را شکست

“بچه‌بازی” همانند فساد و مواد مخدر و تروریسم، یکی از معضلات جامعه است ولی با این تفاوت که به دلیل جلوگیری از بدنامی، کسی به سادگی حاضر به صحبت در مورد این موضوع نیست.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، موضوع «بچه‌بازی» را مطرح کرده است. طرح این موضوع، خودش مهم است. چون در افغانستان، کسی حاضر نیست در مورد این موضوع صحبت کند. صحبت در مورد “بچه بازی”، میتواند تعبیر به این شود که شخص صحبت کننده یا “بچه‌باز” بوده است و یا هم مورد “بچه‌بازی” قرار گرفته است؛ به همین دلیل این موضوع به یک تابو تبدیل شده است.