جمهوری اسلامی: “رژیم کشتار”؟ − نقدی بر نوشته اخیر محمدرضا نیکفر

جمهوری اسلامی: “رژیم کشتار”؟ − نقدی بر نوشته اخیر محمدرضا نیکفر

جمهوری اسلامی: “رژیم کشتار”؟ − نقدی بر نوشته اخیر محمدرضا نیکفر

تارنمای زمانهدر طول حیات نظام  جمهوری اسلامی تعداد فراوانی از مخالفان سیاسی، دگر اندیشان و اقلیت های دینی و مذهبی ، اعدام یا راهی زندان ها شدند بردیوار نوشته های ساختمان های دولتی و آموزشی در اغلب شهر های ایران می خوانیم “مخالفت با ولایت فقیه مخالفت با ائمه و اسلام است” پس تکلیف مخالفت کننده…