اعتراض و هشدار گروهی از بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی به موج اعدام ها در ایران

اعتراض و هشدار گروهی از بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی به موج اعدام ها در ایران

اعتراض و هشدار گروهی از بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی به موج اعدام ها در ایران

نزدیک به شصت نفر از خانواده های جانباختگان کشتار زندانیان سیاسی در سال های شصت خورشیدی با اعتراض به موج اعدام های اخیر بیانیه ای را منتشر کردند که چندین نهاد حقوق بشری و بیش از ۳۲۰ کنشگر مستقل از سراسر جهان از این بیانیه پشتیبانی کردند. این بیانیه با اشاره به اعدام های تلافی جویانه ی…