رابطه سپاه پاسداران با برنامه اتمی

رابطه سپاه پاسداران با برنامه اتمی

رابطه سپاه پاسداران با برنامه اتمی

haidarabassiماجرای اتمی‌ ایران از ابتدا تا کنون تحت نظارت سپاه پاسداران هست و برنامه‌های اتمی‌ یکی‌ از پروژه های سپاه می‌باشد.این طور نیست که ایران یک سازمان انرژی اتمی‌ مستقلی داشته باشد و این سازمان،برنامه ی‌ اتمی‌ ایران را پیش ببرد. امروز سایت هایی که در ایران در حال فعالیت یا در حال راه‌اندازی هستند…