“راه دیگر” در گفتگو با احمد سلامتیان بررسى می‌کند: چه عواملى می‌تواند دولت روحانى را فلج کند؟

“راه دیگر” در گفتگو با احمد سلامتیان بررسى می‌کند: چه عواملى می‌تواند دولت روحانى را فلج کند؟

“راه دیگر” در گفتگو با احمد سلامتیان بررسى می‌کند: چه عواملى می‌تواند دولت روحانى را فلج کند؟

راه دیگرهزار روز از حصر میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گذشت. این در حالی است که یکی از وعده های حسن روحانی این بود که طی صد روز کار دولتش گشایش هایی در این زمینه حاصل خواهد شد. اما با گذشت صد روز از کار دولت جدید و ارجاع پرونده رهبران جنبش سبز…