راه پاسخگویی به تحریف و توهین های سیمای ضد ملی چیست؟‎

راه پاسخگویی به تحریف و توهین های سیمای ضد ملی چیست؟‎

راه پاسخگویی به تحریف و توهین های سیمای ضد ملی چیست؟‎

کلمهمردم باید بدانند که تنها رای دادن و به انتظار تحقق مطالباتشان نشستن، با واقعیت های سیاست و قدرت در ایران سازگاری ندارد. اگر مردمی در پی پایان دادن به حصر و آزادی در بندشدگان مظلوم خود هستند، باید این مطالبه را به هر نوعی که شده، آشکارا به حاکمیت منتقل کنند و تا کامیابی،…