شاهد تلویزیونى عاشوراى ٨٨ که بود؟ دروغ گفت تا اعدام نشود اما شد!

شاهد تلویزیونى عاشوراى ٨٨ که بود؟ دروغ گفت تا اعدام نشود اما شد!

شاهد تلویزیونى عاشوراى ٨٨ که بود؟ دروغ گفت تا اعدام نشود اما شد!

راه دیگرمهمترین گواهى رسوایى برنامه اى که شنبه شب گذشته، از چندین کانال تلویزیونى در ایران پخش شد این بود که تنها راوى رسمى آن یعنى زهرا بهرامى که پشت دوربین تلویزیون نشست و دروغ گفت اکنون در دنیا نیست؛  او را در نهم بهمن ٨٩ به اتهام حمل مواد مخدر اعدام کردند. به نظر مى…