حصر هزار روزه و تثبیت دو قطبی سازش ناپذیر استبداد و دموکراسی

بیش از هزار روز از حصر غیر قانونی و نا موجه میر حسین موسوی ، مهدی کروبی و زهرا رهنورد می گذرد. در این مدت آنها با ایستادگی و مقاومت تحسین بر انگیز سختی ها را به جان خریدند و به عهدی که با مردم بسته بودند، وفادار باقی ماندند.

از زوایای مختلف می توان حبس و حصر رهبران نمادین جنبش سبز را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد اما در این نوشتار رابطه ثبات قدم و پایداری آنها در حفظ دو قطبی استبداد و مردم سالاری مورد بررسی واقع می شود.

61966d4c6ce4a98804779280cb5e85b6-300x200