از کلام الهی تا قرآن و مصحف: کتاب مقدس مسلمانان چیست؟

از کلام الهی تا قرآن و مصحف: کتاب مقدس مسلمانان چیست؟


http://bit.ly/1fdk6QS

مدرس: مهدی خلجی

در این وبینار شش موضوع زیر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد:

-نظریه های سنتی درباره ماهیت وحی

-متن در فرهنگ شفاهی و کلام در فرهنگ نوشتاری

-گفتار، روش و حقیقت

-از سخنی گفتاری به متنی بسته: شرایط تاریخی تکوین مصحف

-گسست‌های معنا شناختی: چه چیزهایی درباره قرآن نمی‌توان گفت