پشتیبانی از کمپین «نه به اعدام و خشونت حکومتی».

پشتیبانی از کمپین «نه به اعدام و خشونت حکومتی».

اگاهی یافتم گروههای گوناگون سیاسی و اجتماعی دست به راه اندازی کمپین های مختلف در « نه به اعدام و خشونت حکومتی » زدند. من به سهم خود به عنوان یک شهروند ایرانی از همه ی این کمپین ها پشتیبانی می کنم و خودم را عضو ان ها می دانم و این همبستگی را شادباش می گویم. در ضمن، اعتراضات اجتماعی مسالمت امیز مثل اعتراضات در کردستان،اعتصاب غذا در زندان قزل حصار کرج و میتینگ خانواده های زندانیان محکوم به اعدام نیز به راه افتاده که نشانگر یک جنبش مسالمت امیز اجتماعی است که می تواند پشتوانه ی عملی« نه به اعدام و اری به زندگی »باشد. دعوت می کنم از همه ی این اکسیون ها پشتیبانی کنیم تا به جنبش مورد نظر برای بازداشت حکومت از اعدام بیشتر دسترسی یابیم.
Liked · Yesterday

حشمت اله طبرزدی/تهران/ایران/9/اذرماه/1392 خورشیدی.