دور جدید سرکوب ها شروع شد

دور جدید سرکوب ها شروع شد

با پایان یافتن مداکرات هسته ای در ژنو که به تسلیم هسته ای منجر شد،بار دیگر برخورد های امنیتی که در یک پکیج صورت می گیرد شروع شد. این برخورد ها عبارت است از بازداشت گروهی از روزنامه نگاران اینترنتی توسط حفاظت سپاه،برخورد با زندانیان سیاسی بستری در بیمارستان توسط پلیس امنیت و ایجاد وحشت در مردم ، تشدید گشت ارشاد و بر خورد با مردم توسط نیروی انتظامی، افزایش مانور های شبه نظامیان بسیج، افزایش احکام اعدام و اجرای ان،راه اندازی موج جدید پارازیت ماهواره ای،کاهش شدید سرعت اینترنت،برخورد هشدار امیز به برخی فعالا ن سیاسی از طریق تصادف های ساختگی و اقداماتی از این دست که رو به گسترش است. برخی از اگاهان موج جدید از سرکوب را ناشی از نارضایتی شدید مردم به دلیل گرانی های سر سام اور می دانند که حتا تسلیم نامه در ژنو نیز تاثیری در کاهش ان نداشت و نگرانی نیرو های امنیتی به دلیل ترس از شورش های اجتماعی می دانند. برخی موج جدید سرکوب و فشار را به دلیل در پیش رو بودن 16 اذر و ترس نیرو های امنیتی از تحرک جدید جنبش دانشجویی تلقی می کنند. و برخی نیز ان را مقابله با طرح حقوق شهروندی روحانی و ترس از بالا رفتن توقعات مردم به دلیل شعار های دولت روحانی در ترقیق فضای امنیتی حاکم بر کشور می دانند.به ویژه که در چند روز اخیر، گروه های گوناگون اجتماعی با تجمعات جدید،خواهان توجه ی دولت و حکومت به مطالبات قانونی خود شده اند.