زنان برای تغییر : همکاری و مشارکت

زنان برای تغییر : همکاری و مشارکت

این کنفرانس  در جولای ٢٠١٤ برگزار میگردد

Elahe Amani
https://www.facebook.com/IWSFConference2014 — with Azam Ghorashi.