واقعه ای بزرگ در پیش است

واقعه ای بزرگ در پیش است

واقعه ای بزرگ در پیش است

سیبستانمهدی جامی – همه حرف این است که همه نشانه ها حاکی از یک رویارویی تعیین کننده است. در خارج انبوهی مطلب بر ضد ایران و سر به سلامت بردن اش از تقابل هسته ای منتشر می شود. بسیاری این سالم ماندن ایران را بعد از آنهمه گربه رقصانی خوش نمی دارند. خیلی ها در این…